• Omistajaohjaus

Yleistä

Neoxen Systemsin hallinto- ja johtamistoimintamallit (Gorporate Governance) perustuvat yhtiölakiin ja yhtiön omaan yhtiöjärjestykseen sekä eettisiin periaatteisiin. Yhtiön hallinta ja johtaminen on jaettu osakkeenomistajien kokouksen, hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtaja on vastuussa operatiivisesta johtamisesta. Neoxen Systemsin päämäärä on kasvattaa yhtiön osakkeenomistajien etua noudattaen samalla lakia ja sosiaalisia velvoitteitaan.

Suositus

Neoxen Systems noudattaa omistajaohjauksen suositusta, jonka ylläpidosta vastaa Keskuskauppakamari.

Osakkeenomistajien kokous

Neoxen Systemsin ylin päättävä elin on osakkeenomistajien yleiskokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan päätettäessä yhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisista yhtiön asioista.

Vuosittainen yleiskokous pidetään joka vuosi kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, ja se päättää sellaisista asioista kuin voiton jakaminen, tilinpäätös sekä vastuuvapaus.

Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle jos yhtiön hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja, joka omistaa enemmän kuin kymmeneksen yhtiön osakkeista, pyytää sitä kirjallisesti.

Hallitus

Hallitus edustaa osakkeenomistajia omistajaohjauksessa. Se on vastuussa yhtiön johtamisesta ja sen toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Se päättää yhtiön tehtävästä, visiosta ja päämääristä sekä strategioista joilla niihin pyritään. Lisäksi hallitus päättää budjetista, toimintamalleista joilla strategiaa toteutetaan, johdon ja henkilöstön palkitsemisesta, yhtiön ja liiketoiminnan hankinnoista sekä muista yhtiöön merkittävästi vaikuttavista asioista. Hallitus päättää yhtiön organisoinnista toimitusjohtajan ehdotusten pohjalta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tulee koostua vähintään kolmesta ja enintään viidestä osakkeenomistajien kokouksessa valitusta henkilöstä. Hallitus valitsee jäsenistään nimityslautakunnan joka valmistelee tulevien hallituksen jäsenten nimityksen vuotuista yleiskokousta varten.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaisesta yhtiön liiketoiminnasta ja päivittäisten asioiden hoidosta. Toimitusjohtaja on johtoryhmän puheenjohtaja.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkastaan ja muista eduista. Toimitusjohtajan sopimuksen pääkohdista ja -ehdoista pitää sopia kirjallisesti.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitusjohtajaa päivittäisten liiketoimien hoitamisessa. Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän jäsenet ja hallitus nimittää heidät.

Ulkoinen tarkastus

Osakkeenomistajien kokous nimittää tilintarkastajan, joka on vastuussa ulkoisesta tarkastuksesta. Tilintarkastajan pitää olla Keskuskauppakamarin valtuuttama. Osakkeenomistajien kokous päättää tilintarjastajan palkkiosta.

Yhteydenpito

Yhtiön tiedottamislinja noudattaa lakia.

Lisätietoja varten, ota yhteyttä: Esa Tervo.