• Yhtiön periaatteet
    Tavaramerkkikäytänteet

Tavaramerkkikäytänteet

Päivitetty: 16.9.2017

1. Yhtiön tavaramerkkien valtuutettu käyttö

A. "Rajoitetun käytön" Logot

Neoxen Systems ("Yhtiö") on luonut kokoelman “Rajoitetun käytön” Logoja niille, jotka haluavat tukea Yhtiötä, sen tuotteita tai palveluita käyttämällä Yhtiön logoa omalla nettisivustollaan tai muussa viestinnässä. ”Rajoitetun käytön” Logoja voidaan käyttää ilman Yhtiön erityistä kirjallista lupaa seuraavien ehtojen mukaisesti:

(i) Käyttö ei saa olla vahingoittavaa tai haitallista millekään Yhtiön tavaramerkeistä, Yhtiölle itselleen tai Yhtiön tuotemerkin uskottavuudelle, maineelle tai liikearvolle, jotka Yhtiö itse on määrittänyt;

(ii) "Rajoitetun käytön" Logon tulee olla hyperlinkki, joka johtaa suoraan osoitteeseen http://www.neoxen.com;

(iii) Tässä annettu lupa rajoitettuun käyttöön ei sisällä oikeutta käyttää “Rajoitetun käytön” Logoja tai muita niihin liittyviä elementtejä tuomerkkinä omien tuotteiden tai palveluiden mainostamisessa. Mitään Yhtiön logoista ei voi esimerkiksi käyttää tuotepaketoinnissa tai –dokumentaatiossa kuten (ilman rajoituksia) digitaalisessa mediassa tai paketoinnissa, kirjoissa tai muissa julkaisuissa. Tällaisista tapauksissa täytyy tehdä aina erillinen kirjallinen sopimus Yhtiön kanssa;

(iv) Kaiken Kohdan 1(A) mukaisen “Rajoitetun käytön” Logojen käytön täytyy noudattaa soveluvilta osin myös tätä tavaramerkkikäytäntöä, mukaan lukien (ilman rajoituksia) Kohdat 2 ja 3.

Jos teillä on sellaisia käyttötarpeita, joita ei ole edellä kuvattu, ottakaaa ystävällisesti yhteyttä Yhtiöön osoitteessa partners@neoxen.com ja pyytäkää erityistä lupaa käyttää Yhtiön tavaramerkkiä.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden kumota tämä valtuutus koska tahansa yksinomaisella päätöksellään. Yhtiön kumotessa valtuutuksen kaikkien ”Rajoitetun käytön” Logojen käyttö täytyy välittömästi lopettaa. Jos kaikkea ”Rajoitetun käytön” Logojen käyttöä ei välittömästi lopetata valtuutuksen kumoamisen jälkeen, Yhtiö voi käyttää kaikkia tarpeellisiksi katsomiaan lain sallimia keinoja suojellakseen oikeuksiaan ja omistuksiaan.

Yleisesti katsoen “Rajoitetun käytön” logoja käytettäessä niiden ulkoasua ei saa muokata, sanoja ei saa lisätä tai poistaa tai värejä vaihtaa, mutta logojen kokoa voi muokata, kunhan muutokset tehdään kuvasuhteita muuttamatta.

KAIKKI “RAJOITETUN KÄYTÖN” LOGOJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLA. YHTIÖ TOIMITTAA TÄSSÄ KOHDASSA 1(A) SALLITUT KÄYTTÖTAVAT SIINÄ KUNNOSSA KUIN NE OVAT, ILMAN MITÄÄN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN (ILMAN RAJOITUKSIA) TAKUU LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SUOSTUT TURVAAMAAN JA PUOLUSTAMAAN YHTIÖTÄ JA VAPAUTTAMAAN VASTUUSTA YHTIÖN, SEN KUMPPANIT JA NIMITTÄMÄT HENKILÖT, JOS TÄMÄN TAVAMERKKIKÄYTÄNNÖN VASTAISEN ”RAJOITETUN KÄYTÖN” SEURAUKSENA ON KORVAUSVAATIMUS, OIKEUDENKÄYNTI, KANNE, MENETYS, KULU, KUSTANNUS TAI MUU VAHINKO TAI MIKÄ TAHANSA VASTUU (MUKAAN LUKIEN, ILMAN RAJOITUKSIA, KOHTUULLISET ASIANAJAJAN PALKKIOT JA TUTKINNAN KULUT).

Sitoudut siihen, että käyttämällä “Rajoitetun käytön” Logoa et saa mitään oikeuksia Yhtiön tavaramerkkiin. Käyttämällä mitä tahansa “Rajoitetun käytön” Logoa sitoudut näihin Tavaramerkkikäytännön ehtoihin.

B. Yleistä

Yleisesti katsoen kukaan tai mikään taho ei saa käyttää (tai valtuuttaa käyttämään) mitään Yhtiön tavaramerkeistä millään muulla tavalla kuin mitä Yhtiön kanssa on erikseen kirjallisesti sovittu tai kuten yllä Kohdassa 1(A) on esitetty. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden perua koska vain sellaiset valtuutukset, kuten tilanteissa, joissa käyttö ei täysin vastaa tämän Tavaramerkkikäytännön ja/tai Yhtiön kirjallisen valtuutuksen vaatimuksia.

C. Yhtiön logon käyttö

Yhtiön logoa käytettäessä sen ulkoasua ei saa koskaan muokata, sanoja ei saa lisätä tai poistaa eikä mitään värejä tai kuvasuhteita saa muuttaa. Vain Yhtiön toimittaman logon käyttö on sallittu. Tavaramerkki-symbolin kirjasinkoon säätäminen on kuitenkin sallittua.

Yhtiön logoa täytyy käyttää yksittäisenä graafisena elementtinä tämän Tavaramerkkikäytännön mukaisesti, eikä niin että siihen on yhdistetty mitään muita kolmannen osapuolen logoja ja/tai tavaramerkkejä.

Kaikkia Yhtiön logoja voi käyttää vain Yhtiön tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, paitsi jos käytöstä on erikseen kirjallisesti sovittu Yhtiön kanssa tai käyttö vastaa Kohtaa 1(A).

D. Tuotepaketointi

Jos käyttäjä on saanut Yhtiöltä kirjallisen lisenssin Yhtiön tavaramerkin käyttöön tuotepaketoinnissa, täytyy jokaisen Yhtiön tavaramerkin yhteydessä olla asiaankuuluva tavaramerkki-symboli ja Kohdan 3 mukainen tekijänoikeusilmoitus.

E. Julkaisut, Luennot, Esitykset

Kolmannet osapuolet voivat käyttää Yhtiön tavaramerkkejä (mutta eivät Yhtiön logoja) digitaaalisten ja painettujen julkaisujen, kuten blogitekstien, someviestinnän, kirjojen tai aikakauslehtien, otsikoissa tai esitysten yhteydessä, kunhan käyttö:

(i) on vain viittaavaa;
(ii) ei käytä Yhtiön tavaramerkkiä tavaramerkkinä; ja
(iii) vastaa tätä Tavaramerkkikäytäntöä.

Yhtiön tavaramerkkeihin täytyy aina lisätä asiaankuuluva symboli ja alaviite kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, jotka näytetään yleisölle (myyntitapahtumat, messut, jne.).

Koska näissä tapauksissa Yhtiön tavaramerkkejä käytetään vain julkaisun tai esityksen sisällön kuvauksessa eikä tavaramerkkeinä omien tuotteiden tai palveluiden mainonnassa, sinun ei pitäisi yrittää saada tavaramerkkiä tai muita omistusoikeuksia rekisteröimällä, tai yrittämällä rekisteröidä nimikkeitä tavaramerkkeinä, palvelumerkkeinä, yhtiön nimenä tai toiminimenä. Lisäksi oma nimesi tai merkkisi ja logosi pitäisi olla selvästi esillä kaikkien julkaisujen kansi- ja nimiösivuilla sekä kaikissa esityksiin liittyvissä materiaaleissa, ja niiden pitäisi olla näkyvämmin esillä kuin otsikon, jossa on Yhtiön tavaramerkki, kaikissa painetuissa materiaaleissa, jotka liittyvät julkaisuihin tai esityksiin.

Huomaa, että tämä Kohta 1(E) sallii vain Yhtiön tavaramerkin viitteellisen käytön (mutta ei Yhtiön logon), se ei salli Yhtiön minkään tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä. Yhtiön mitään tavaramerkkiä ei saa käyttää tavaramerkkinä minkään julkaisun, luennon tai muun esityksen mainonnassa ilman Yhtiön erillistä etukäteistä kirjallista suostumusta.

2. Yhtiön tavaramerkkien luvaton käyttö

A. Yleistä

Yhtiön tavaramerkkien luvaton käyttö tai hyvin samankaltaisten merkkien käyttö voi olla Yhtiön tavaramerkkioikeuksien loukkaus ja on ehdottomasti kiellettyä. Yhtiön mitään tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Yhtiön erillistä etukäteistä kirjallista suostumusta sellaisella tavalla, joka vihjaa yhteydestä Yhtiöön tai Yhtiön tuesta.

B. Kolmannen osapuolen merkit

Yleisesti ottaen kolmannet osapuolet eivät saa käyttää mitään Yhtiön tavaramerkkejä osana oman yhtiönsä nimeä, tavaramerkkiä tai logoa ilman Yhtiön erillistä kirjallista valtuutusta. Toisin sanoen, kukaan tai mikään taho ei voi yhdistää Yhtilön tavaramerkkiä mihinkään kolmannen osapuolen tavaramerkkiin ilman Yhtiön etukäteistä erillistä kirjallista suostumusta.

Mikään kolmas osapuoli ei voi nimetä tai nimetä uudelleen omaa tuotettaan tai palveluaan niin, että nimeen sisältyy Yhtiön nimi sanana ilman Yhtiön etukäteistä erillistä kirjallista suostumusta. Myöskään mikään kolmas osapuoli ei voi vaatia oikeutta rekisteröidä, tai yrittää rekisteröidä, tavaramerkkiä millään alueella, jos kyseessä olevaan tavaramerkkiin sisältyy "Neoxen" tai se on jollain muulla tavoin samankaltainen kuin Yhtiön jokin tietty tavaramerkki.

Jos Yhtiö kirjallisesti valtuuttaa jonkin yllä kuvatun kaltaisen käytön, täytyy Yhtiön tavaramerkin olla ainakin yhtä suuri kuin toisen yhtiön tavaramerkki tai logo.

C. Internetin verkkotunnukset

Mikään kolmas osapuoli ei voi rekisteröidä tai yrittää rekisteröidä Internetin verrkkotunnusta, joka sisältää sanan "Neoxen" tai jonkin Yhtiön tavaramerkeistä tai merkkejä, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin Yhtiön tavaramerkit.

D. Haitallinen käyttö

Yhtiön tavaramerkkejä ei saa käyttää sellaisilla tavoilla tai sellaisten tuotteiden yhteydessä, jotka alentavat Yhtiön tavaramerkkien arvoa tai muuten heikentävät tai aiheuttavat haittaa Yhtiön tuotemerkin uskottavuudelle, maineelle tai liikearvolle, mukaan lukien (ilman rajoituksia) käyttötavat, jotka ovat epäeettisiä, loukkaavia, halveksuvia, herjaavia, laittomia tai huonon maun mukaisia.

3. Ohjeet Yhtiön tavaramerkkien oikeaan käyttöön

A. Tavaramerkin oikea käyttö

Käytä Yhtiön tavaramerkkejä aina asianmukaisesti adjektiiveina. Tavaramerkki on adjektiivi eikä sitä kuulu käyttää verbinä tai omistus- tai monikkomuodossa.

Älä muuta Yhtiön tavaramerkkejä. Yhtiön tavaramerkkejä käyttäessä ei saa koskaan muuttaa oikeinkirjoitusta, lisätä yhdysmerkkiä, tehdä yhdestä sanasta kahta sanaa tai käyttää Yhtiön tavaramerkkiä omistus- tai monikkomuodossa. Älä lyhennä Yhtiön tavaramerkkiä tai tee siitä kirjainlyhennettä.

B. Käytä tavaramerkki-symboleita

Käyttäessä mitä tahansa Yhtiön tavaramerkkiä tulisi käyttää asiaankuuluvia tavaramerkki-symboleita. Yhtiön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ("PRH") tai muun vastaavan tahon kautta, liitetään ® symboli. Kaikkiin muihin Yhtiön tavaramerkkeihin yhdistetään ™ symboli. Nämä symbolit kertovat kolmansille osapuolille Yhtiön oikeudesta omiin tavaramerkkeihinsä.

C. Tekijänoikeusilmoitus

Kaikista kolmannen osapuolen käyttämistä Yhtiön tavaramerkeistä pitää ilmoittaa Yhtiön standardinmukaisella tekijänoikeusilmoituksella. Ilmoituksen täytyy aina olla kokonainen lause ja tavanomaisesti sen pitää sijaita näkyvällä paikalla Yhtiön tavamerkkiin viittaavassa materiaalissa, kuten esimerkiksi tekijänoikeussivulla, materiaalin viimeisellä sivulla, nettisivun alareunassa, nettisivuston tavaramerkkikäytäntösivulla tai tuotteen paketoinnissa.

D. Linkki Yhtiön nettisivustolle

Käytettäessä mitä tahansa Yhtiön logoa, kuten “Sertifioitu” logoa, käyttöliittymässä, pitäisi logo linkittää osoittesseen www.neoxen.com.

4. Muita ohjeita

A. Kolmannen osapuolen lisensoijat

Jotkut Yhtiön tuotteista voivat sisältää teknologiaa, jota käytetään kolmannen osapuolen lisenssien luvalla. Mitään tällaista kolmannen osapuolen tavaramerkkiä ei saa käyttää ilman tavaramerkin virallisen haltijan yksiselitteistä suostumusta. Tämä tavaramerkkikäytäntö koskee vain Yhtiön tavaramerkkejä eikä se kata kolmansien osapuolten omistamia merkkejä.

B. Mahdolliset loukkaukset

Ilmoita mahdollisista Yhtiön tavaramerkin loukkauksista ja/tai väärinkäytöksistä ja/tai tämän tavaramerkkikäytännön rikkomuksista osoitteeseen partners@neoxen.com.

Ota yhteyttä

Kuulemme mielellämme palautetta yhtiömme arvoista. Jos sinulla on kysymyksiä tähän liittyen, niin ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.


Missio ja arvot

Toimitamme uusimpia pilvipalveluita sekä ratkaisuja inhimillisesti ymmärrettävässä muodossa. Luomme asiakkaillemme kasvua ja tuottavuutta.

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintamme periaatteet. Näitä ohjeita ja käytäntöjä noudatamme työssämme tietoyhteiskunnan rakentamiseksi.

Lue lisää

Yksityisyydensuoja

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan yksityisyyden suojan lakeja Näiden ohjeiden mukaisesi käytämme tietoja.

Lue lisää

Tasa-arvopolitiikka

Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.

Lue lisää

Ympäristöpolitiikka

Tiedostamme vaikutukset, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa.

Lue lisää

Terveys ja turvallisuus

Ymmärrämme, että parantamalla terveyttä ja turvallisuutta parannamme samalla motivaatiota ja tuottavuutta sekä lisäämme työntekijöiden lojaaliutta.

Lue lisää

Laatujärjestelmä

Käytämme kansainvälisiä laadunvarmistuksen standardeja niin teknologiamme ja tuotteidemme kehityksessä kuin asiantuntija- ja asiakaspalveluissamme.

Lue lisää

Tukipalvelun käytäntö

Kaikki tukipalvelumme ovat saatavilla sekä asiaikkaille että myyntitiedusteluille. Peruslähtökohta on, että kyselyihin vastataan siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat.

Lue lisää

Tavaramerkkikäytäntö

Olemme luoneet rajoitetun käytön logoja niille, jotka haluavat tukea yhtiötä, tuotteitamme tai palveluitamme käyttämällä yhtiön logoja viestinnässään.

Lue lisää

Piratismin vastainen käytäntö

Ymmärrämme vastuumme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja jälleenmyyjiämme sekä koko ohjelmistoteollisuutta kohtaan.

Lue lisää

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin ehtoihin.

Lue lisää