• Yhtiön periaatteet
    Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteemme

Päivitetty: 16.9.2017

Näiden ohjeiden tarkoitus on viestiä yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintamme periaatteet sidosryhmillemme. Samalla ne antavat meille opastusta jokapäiväisessä työssämme tietoyhteiskunnan rakentamiseksi. Kannustamme osakkuus- ja liikekumppaneitamme hyväksymään nämä periaatteet.

Liiketoimintamme perustuu korkeisiin eettisiin standardeihin. Me haluamme edistää tervettä kilpailua sovellettavien lakien mukaisesti. Me odotamme, että myös työntekijämme kilvoittelevat voimakkaasti, mutta tasapuolisesti liiketoiminnan edistämiseksi.

Jokaisessa maassa, jossa me toimimme, on noudatettava kyseisen maan lakeja ja asetuksia. Tilanteissa, joissa laki ei erikseen anna ohjeita, käytämme näitä yrityksemme arvoihin ja kulttuuriin perustuvia ohjeita. Niissä tapauksissa, joissa on mahdollinen ristiriita lainsäädännön ja periaatteidemme välillä, on laki aina ratkaiseva. On kaikkien työntekijöidemme vastuulla olla riittävästi tietoisia asiaankuuluvista laeista, tai tarpeen vaatiessa hakea oikeudellisia neuvoja lakien noudattamisen varmistamiseksi.

Liiketoiminnan käytänteet

Yhtiön omaisuuden turvaaminen

Liiketoiminnan menestymisen varmistamiseksi on yhtiön omaisuuden turvaaminen elintärkeää - tämä koskee sekä aineellista että aineetonta omaisuutta (esimerkiksi immateriaalioikeudet). Työntekijöillä on oikeus käyttää yhtiön omaisuutta vain lailliseen liiketoimintaan ja velvollisuus suojella niitä menetyksiltä tai luvattomalta käytöltä. Missään tapauksessa yhtiön omaisuutta ei saa käyttää laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin.

Eturistiriita

Voidaksemme toimia oikeudenmukaisesti ja avoimesti, on tärkeää, että jokainen työntekijä ja hallituksen jäsen välttää tilanteita, jotka saattavat häiritä heidän arvostelukykyään liittyen heidän vastuisiinsa työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja muiden kumppaneiden kanssa. Jos tällainen eturistiriita syntyy, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle esimiehelle.

Lahjat ja lahjukset

Yhtiömme työntekijät eivät saa tarjota lahjoja tai vastaavia etuja, eivätkä myöskään vastaanottaa, jos sen katsotaan rikkovan voimassa olevia lakeja tai paikallisten yritysten käytäntöjä. Lahjoja tai vastaavia etuja voidaan tarjota kolmannelle osapuolelle vain, jos ne ovat arvoltaan vaatimattomia ja jos ne ovat kohtuullisen vieraanvaraisuuden mukaisia tavanomaisessa liiketoiminnassa. Lahjuksia ei saa tarjota millekään kolmannelle osapuolelle.

Poliittinen osallistuminen

Me tarjoamme poliittisille puolueille ja ehdokkaille neutraalin kohtelun. Yhtiömme nimeä tai resursseja ei voi käyttää poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden asioiden edistämiseen ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

Sisäpiirikaupat

Odotamme työntekijöidemme toimivan sisäpiiriläisen edellyttämällä tavalla, vaikka he eivät itse asiassa olisikaan sisäpiirirekisterissä. Työntekijöiden on pidettävä kaikki se tieto ja liikesalaisuudet, jotka liittyvät nykyisiin ja tuleviin liiketoimintoihin, ehdottoman luottamuksellisina. On kiellettyä käyttää väärin tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle mitään tällaista tietoa liiketoiminnasta tai tietoa mahdollisista hankkeista.

Kirjanpito ja raportointi

Kaikki kirjanpitomme ja raportointimme on toteutettava yleisesti hyväksyttyjen kirjanpidon käytäntöjen mukaisesti ja kirjanpidon on annettava oikea ja riittävä kuva taloudellisesta asemasta. Me pyrimme tarjoamaan tietoa, joka on avointa, oikeudenmukaista, merkityksellistä, ajankohtaista ja ymmärrettävää.

Ihmisoikeudet ja työelämän käytänteet

Ihmisoikeudet

Tuemme ja kunnioitamme Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteita.

Syrjimättömyys ja tasa-arvo

Palkkaamme ja kohtelemme työntekijöitämme syrjimättä ja tasapuolisesti katsomatta sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon, rotuun, ikään, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittisiin mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai sosiaaliseen tai etniseen alkuperään. Kannustamme ajatukseen, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava yhtä kunnioittavasti ja arvokkaasti. Lisäksi edistämme toimintamallia, jossa pyritään tarjoamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet aina kun on kyse nimityksistä tai työpaikoista. Henkilökohtainen menestys ja palkitseminen riippuvat kunkin yksilön osaamisesta ja suorituksista.

Työ

Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä emmekä pakkotyötä missään muodossa. Tuemme yhdistymisvapautta. Kaikilla työntekijöillä on oikeus kuulua ammattiliittoon ja neuvotella oikeuksistaan kollektiivisesti.

Työympäristö

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on taattava kaikille työntekijöille.

Ympäristöpoliittiset käytänteet

Tuemme varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa sekä vastuullista tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiöllä on erikseen määritelty ympäristöpolitiikka.

Johtajien ja työntekijöiden vastuullisuus

Johtajiemme vastuulla on varmistaa, että sekä tämän ohjeistuksen sisältö että henki saatetaan organisaatiossa tiedoksi, ymmärretään ja että mahdollisiin laiminlyönteihin puututaan. Haluamme kannustaa työntekijöitä paljastamaan käyttäytymisen, joka saattaisi olla ristiriidassa tämän ohjeistuksen vaatimusten kanssa. Kyseenalaisten toimien epäsuoraa tai hiljaista hyväksymistä ei suvaita. Raportit loukkauksista tätä toimintaohjetta vastaan voidaan tehdä nimettömänä ja luottamuksellisesti yhtiön hallitukselle. Rikkomuksista hyvässä uskossa raportoiviin henkilöihin ei saa kohdistaa minkäänlaisia seuraamuksia. Tämän ohjeistuksen laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen puolestaan voi johtaa asianmukaisiin seuraamuksiin.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tapaamme harjoittaa liiketoimintaamme. Kannustamme kaikkia johtajia ja työntekijöitä osallistumaan tähän prosessiin. Nämä eettiset periaatteemme ovat osa yritysvastuutamme ja ne kattavat liiketoimintamme kaikissa maissa. Tätä ohjeistusta arvioidaan säännöllisesti.

Yhtiön hallitus on nämä eettiset periaatteemme hyväksynyt.

Ota yhteyttä

Kuulemme mielellämme palautetta näistä toimintaperiaatteistamme. Jos sinulla on kysymyksiä näihin liittyen, niin ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.


Missio ja arvot

Toimitamme uusimpia pilvipalveluita sekä ratkaisuja inhimillisesti ymmärrettävässä muodossa. Luomme asiakkaillemme kasvua ja tuottavuutta.

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintamme periaatteet. Näitä ohjeita ja käytäntöjä noudatamme työssämme tietoyhteiskunnan rakentamiseksi.

Lue lisää

Yksityisyydensuoja

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan yksityisyyden suojan lakeja Näiden ohjeiden mukaisesi käytämme tietoja.

Lue lisää

Tasa-arvopolitiikka

Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.

Lue lisää

Ympäristöpolitiikka

Tiedostamme vaikutukset, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa.

Lue lisää

Terveys ja turvallisuus

Ymmärrämme, että parantamalla terveyttä ja turvallisuutta parannamme samalla motivaatiota ja tuottavuutta sekä lisäämme työntekijöiden lojaaliutta.

Lue lisää

Laatujärjestelmä

Käytämme kansainvälisiä laadunvarmistuksen standardeja niin teknologiamme ja tuotteidemme kehityksessä kuin asiantuntija- ja asiakaspalveluissamme.

Lue lisää

Tukipalvelun käytäntö

Kaikki tukipalvelumme ovat saatavilla sekä asiaikkaille että myyntitiedusteluille. Peruslähtökohta on, että kyselyihin vastataan siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat.

Lue lisää

Tavaramerkkikäytäntö

Olemme luoneet rajoitetun käytön logoja niille, jotka haluavat tukea yhtiötä, tuotteitamme tai palveluitamme käyttämällä yhtiön logoja viestinnässään.

Lue lisää

Piratismin vastainen käytäntö

Ymmärrämme vastuumme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja jälleenmyyjiämme sekä koko ohjelmistoteollisuutta kohtaan.

Lue lisää

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin ehtoihin.

Lue lisää